POMOC LOTY: 32 781 30 90

Regulamin

 1. INFORMACJE OGÓLNE

  Operatorem Systemu Rezerwacji Biletów Lotniczych, Usług Hotelowych, Transferowych oraz usług typu SightSeeing Tours, zwanym dalej "Systemem Rezerwacji" w portalu www.esky.pl jest eSKY sp. z o.o., z siedzibą w Radomiu, przy Placu Jagiellońskim 8.

  Warunkiem korzystania z Systemu Rezerwacji w portalu www.esky.pl jest akceptacja wszystkich podanych niżej warunków regulaminu. Akceptacja stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązanie pomiędzy Użytkownikiem, a eSKY sp. z o.o.

  Klient jest uprawniony do nieodpłatnego kopiowania, odtwarzania i utrwalania treści niniejszego Regulaminu bez możliwości jego komercyjnego użytku.

 2. DEFINICJE

  Podane niżej pojęcia oznaczają:

  1. System Rezerwacji - program umożliwiający Użytkownikowi wyszukiwanie:
   1. połączeń lotniczych krajowych i międzynarodowych dla dowolnie zdefiniowanej pary miast oraz dokonanie wyceny tych połączeń i zakupu biletu lotniczego,
   2. możliwości skorzystania z usług hotelowych w dowolnie wybranym mieście (kraj i zagranica) w dowolnie wybranym okresie, przy jednoczesnej możliwości wyceny usług i ich zamówieniu (rezerwacja hotelowa),
   3. możliwości skorzystania z usług transferowych na/z lotniska
   4. możliwości skorzystania z usług typu SightSeeing Tours w dowolnie wybranym mieście z dostępnej za pośrednictwem eSKY sp. z o.o. oferty.
  2. Użytkownik - osoba korzystająca z Systemu Rezerwacji. Użytkownik może być także określany jako Klient, Odbiorca, Pasażer.
  3. Linie "Low Cost" - linie lotnicze wymienione poniżej: Aer Arann, Aer Lingus, Air Iceland, Air Europa, Air Rarotonga, Air Southwest, Airasia, AirTran Airways, Atlas Blue, Aurigny, Baboo Airways, Blu Express, Blue 1, BlueAir, Business Aviation, Blue Islands, BMIbaby, CanJet, Centralwings, Cimber Air, Corendon, Darwin Airline, easyJet, EuroManx, Evolavia, Excelairways, First Choice, FlyBe, Flyglobespan, Flysmaland, flythomascook.com, Freedom Air, Germanwings, Ghana International Airlines, , Golden Air, Gotlandsflyg, Great Lakes Airlines, Gulfstream intl Airlines, Hapag Lloyd, Express, Helvetic, Highland airways, Iceland Express, Intersky, Jet2, Jet4you, Jet Blue, Airways, JetairFly/TUI Airlines Belgium, Kullaflyg, Kulula, Luxair, Lydd Air, Malmo Aviation, Monarch Airlines, My Air Airlines, Nature Air, Nordic Regional, Norwegian, Ryanair, Scandjet, Sky Europe, Skytrans Airlines, Smart Wings, Southwest, SpiceJet, Spirit Airlines, Sterling, , Sun Country Airlines, SunExpress, TAM, ThomasCookAirlines.com, Thomsonfly, Transavia, USA 3000 Airlines, Viking Airlines, Vildanden, Vintage Props & Jets, Virgin Blue, Volareweb, Vueling, WestJet Airlines, Welcome Air, Winair, Wizz Air, Zambian

   UWAGA LINIE WYMIENIONE POWYŻEJ NIE PODLEGAJĄ ogólnym warunkom przewozu zawartym w przepisach IATA. Poszczególne linie lotnicze podlegają odpowiednio regulaminom wymienionym w załączniku nr 1 do regulaminu.

 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. System Rezerwacji udostępniony jest przez eSKY sp. z o.o., z siedzibą w Radomiu (kod pocztowy 26-600), przy Placu Jagiellońskim 8, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr. 0000184679, NIP 948-19-87-199, Regon 670140736, Kapitał zakładowy 1 000 000,00 PLN.
  2. Poniższy dokument określa reguły stanowiące prawne podstawy korzystania z Systemu Rezerwacji.
  3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Systemu Rezerwacji, do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA ZA KORZYSTANIE Z SYSTEMU REZERWACJI

  1. Użytkownik potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań, zaś akceptując poniższe warunki przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność finansową za korzystanie z Systemu Rezerwacji.
  2. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Systemu w zakresie dokonywania zapytania o rezerwację, zakupu biletu lotniczego oraz złożenia rezerwacji na dostępne w portalu usługi opisane w niniejszym Regulaminie wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, unikając jakichkolwiek działań pozaprawnych.
  3. Zabrania się Użytkownikowi dokonywania zapytania o rezerwację z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska oraz dokonywania płatności za zarezerwowane bilety lotnicze lub inne usługi fałszywą bądź cudzą kartą kredytową, bez zgody właściciela karty kredytowej. Takie działania będą bezzwłocznie zgłaszane właściwym organom ścigania.
 5. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  eSKY sp. z o.o. zastrzega, że korzystanie z Systemu Rezerwacji odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Nie udziela się również żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem i co do tego, że rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji. eSKY nie gwarantuje ponadto, iż w chwili następnej po otrzymaniu wyniku wyszukiwania nie pojawią się w Systemie, lub innych systemach wyszukiwania biletów lub rezerwacji usług inne oferty, niż uprzednio wyszukane przez System. Taka gwarancja nie będzie też miała zastosowania do przeszłości. Otrzymanie wyniku wyszukiwania, o ile nie zostanie następnie niezwłocznie potwierdzone dokonaniem Rezerwacji w sprawnym i poprawnie działającym Systemie Rezerwacji, nie stwarza po stronie Klienta roszczenia o zawarcie umowy pośrednictwa w sprzedaży biletów lub innych usług.

 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. eSKY sp. z o.o. w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników i niniejszym oświadcza, iż nie udostępnia informacji o Użytkownikach stronie trzeciej, za wyjątkiem sytuacji i zakresów niezbędnych do prawidłowego wykonania transakcji dokonywanych przez Użytkowników poprzez skorzystanie z oferty poprzez użycie Systemu Rezerwacji.
  2. W przypadku korzystania z Systemu Rezerwacji, oferowanego na stronie www.esky.pl Użytkownicy proszeni będą o podanie określonych danych osobowych, niezbędnych do prawidłowego założenia rezerwacji i wystawienia biletu lotniczego. W związku z charakterem usługi, jaką jest zapytanie o rezerwację i zakup biletu lotniczego, informacja zawierająca imię, nazwisko, płeć oraz w przypadku dzieci, młodzieży i seniorów wiek, przekazywana jest bezpośrednio do systemu rezerwacji linii lotniczych obsługujących wybrane przez Użytkownika połączenia lotnicze lub do właściwych hoteli lub innych operatorów właściwych, dostępnych w portalu usług - w przypadku rezerwacji danych usług. Użytkownik, korzystając z systemu wyraża zgodę na takie przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych.
  3. Dokonując zapytania o rezerwację, zakupu biletu lotniczego lub rezerwacji innych dostępnych w portalu usług Użytkownik przekazuje informacje na swój temat. Informacje te gromadzone w bazie danych eSKY sp. z o.o. służą wyłącznie do własnego użytku i umożliwiają analizę zamówień oraz zapotrzebowań ze strony Klientów. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych, a także danych osób, z którymi zamierza odbyć podróż lotniczą, lub skorzystać z innych usług, niezbędnych dla Systemu Rezerwacji do podjęcia czynności wyszukiwawczych i rezerwacyjnych.
  4. eSKY sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby Użytkownicy Systemu Rezerwacji mieli pełen dostęp do nowych produktów, usług, promocji i cenników oferowanych na stronie www.esky.pl
  5. W związku z tym eSKY sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do informowania Użytkowników o wszelkich akcjach promocyjnych przeprowadzanych przez www.esky.pl Taka informacja będzie traktowana przez Użytkownika jako zamówiona informacja handlowa w rozumieniu stosownych przepisów.
  6. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z opcji otrzymywania informacji promocyjnych poprzez wysłanie na adres rezygnacja@esky.pl oświadczenia woli rezygnacji.
  7. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych i zgodnie z artykułem 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku wyraża zgodę na ich przechowywanie i inne przetwarzanie w bazie danych Systemu Rezerwacji. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i do modyfikowania podanych informacji.
 7. SKŁADANIE REZERWACJI LOTNICZYCH, ZAKUP BILETU, FORMY PŁATNOŚCI I DOSTARCZENIA BILETU LOTNICZEGO

  Zasady rezerwacji, zakupu, formy płatności i dostarczania biletu lotniczego określa Regulamin biletów lotniczych.

 8. SKŁADANIE ZAPYTAŃ I REZERWACJI USŁUG HOTELOWYCH, FORMY PŁATNOŚCI

  Zasady składania zapytań i rezerwacji usług hotelowych, formy płatności za usługi określa Regulamin rezerwacji hoteli.

 9. REKLAMACJE

  Reklamacje w zakresie dokonanych rezerwacji i zakupów biletów można zgłaszać w terminie 7 dni od momentu dostarczenia biletu w formie pisemnej w biurze eSKY sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Plac Jagielloński 8, albo za pomocą poczty elektronicznej na adres: reklamacje@esky.pl.

  O przyjęciu reklamacji i terminie jej rozpatrzenia eSKY sp. z o.o. poinformuje Klienta w terminie 3 dni od jej otrzymania.

 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. eSKY sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w treści Regulaminu. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem rezerwacji i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu z chwili dokonywania rezerwacji i zakupu biletów.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.00. nr 22 poz.2).
  3. eSKY sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Klienta wynikające z faktu nie odbycia podróży z powodu strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, jak również za szkody powstałe w wyniku strajku służb obsługujących hotele, wykonanie pozostałych wymienionych w Regulaminie usług, lub w efekcie działania siły wyższej.